Dofinansowanie

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych umożliwiających wdrożenie inteligentnego kontraktu opartego o technologię blockchain

Cele projektu: Zwiększenie aktywności i potencjału B+R Flotea sp. z o.o. skutkujące podniesieniem poziomu innowacyjności i konkurencyjności w prowadzonej działalności gospodarczej

Cele szczegółowe projektu:

  • wzrost konkurencyjności firmy dzięki podniesieniu poziomu innowacyjności prowadzonej działalności oraz wdrażaniu efektów prac B+R w praktykę gospodarczą firmy;
  • poszerzenie portfolio oferowanych usług firmy o nową, innowacyjną usługę inteligentnego kontraktu opartą o technologię blockchain usprawniającą i zabezpieczającą transakcje dokonywane w ramach systemu Flotea.pl;
  • wzrost aktywności badawczo-rozwojowej firmy, w tym poprzez współpracę z nowymi zewnętrznymi partnerami (innymi innowatorami, w tym z wyższą uczelnią);
  • wykorzystanie szansy na zidentyfikowanej niszy na rynku – system Flotea nie ma obecnie konkurencji na poziomie technologicznym na rynku polskim, wprowadzenie usługi opartej na inteligentnym kontrakcie w obsługiwanej branży podnosi innowacje przedsięwzięcia do poziomu światowego;
  • rozwój przedsiębiorstwa i zdobycie nowych rynków zbytu skutkujące zwiększeniem zysków – poszerzenie zakresu oferowanych usług przyczyni się do poszerzenia oferty Flotea.pl, jednocześnie będzie stanowić dodatkowe źródło przychodu;
  • rozwój, wzmocnienie potencjału oraz doświadczenia działu B+R poprzez realizację projektów pro-innowacyjnych – firma jako start-up działa w obszarze innowacji, jednocześnie budując swoją pozycje konkurencyjną planuje dalsze inwestycje w tym obszarze;
  • wzmocnienie pozycji rynkowej firmy poprzez umocnienia pozycji lidera w branży i przejmowania rynku tradycyjnych kanałów dystrybucji biletów autobusowych;
  • stabilizacja działalności firmy dzięki dywersyfikacji usług oraz poszerzeniu grupy potencjalnych klientów.

Planowane efekty:

Uruchomienie Inteligentnego kontraktu w ramach funkcjonalności Flotea.pl oraz udostępnienie modułu komunikacyjnego API ułatwiającego korzystanie i wdrożenie IK w innych systemach sprzedaży biletów.

Wartość projektu: 1 086 087,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 782 449,20 zł